REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

    1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
    2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
    3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
    4. Podstawowe definicje:
      1. Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
      2. Sprzedawca: Rusolut Sp. z o.o, ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, NIP: 527-27-11-611, REGON: 147166206, KRS 0000504242.
      3. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak jest oddzielnych postanowień w Regulaminie;
      4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
      5. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
      6. Sklep, Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://rusolut.com, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży Towaru na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
      7. Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
      8. Towar lub Produkt – rzecz ruchoma znajdująca znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepie
      9. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
      10. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
      11. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
      12. Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter’ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie
      13. Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);
      14. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z CEIDG.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: Rusolut Sp. z o.o., adres ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, adres poczty elektronicznej sales@rusolut.com, numer telefonu +48 535 390 003
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1)Sklep Internetowy

2)Konto

3) Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu, rezygnację z Newletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 7. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
  1) nazwisko i imiona Klienta;
  2) stały adres zamieszkania;
  3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
  5) numer telefonu;
 8. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 9. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonim

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

W szczególności:

 1. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów oraz innych osób, których dane dotyczą
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób godny z tymi celami
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 2. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z ich praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

 1. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

  1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
  3. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
   1) firmie hostingowej,
   2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
   3) dostawcy usług internetowych,
   4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
   5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
   6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
   7) podmiotom świadczącym obsługę księgową, prawną, doradztwa podatkowego
   8) platformie zautomatyzowanej wysyłki newslettera

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@rusolut.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Rusolut Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter’a poprzez opcję rezygnacji z Newsletter’a, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: sales@rusolut.com lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
  2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się w Regulaminie warunków gwarancji.
  3. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać warunków naprawy lub wymiany Towaru dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone w Rozdziale 6 Regulaminu.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Zamów” oraz opłacenie zamówienia. Sklep wysyła automatycznie Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w wyjątkowych przypadkach przewidzianych ofertami specjalnymi, których warunki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy.
 8. Udokumentowanie transakcji następuje w formie faktury. Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
 9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.

§ 3. Płatności

  1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami netto wyrażonymi w EURO (do cen należy doliczyć podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
  2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe, opłaty celne) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
  3. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub za pośrednictwem karty płatniczej – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.
  4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.
  5. Podmiotami świadczącymi usługę płatności elektronicznych są: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ; Krajowy Integrator Płatności S.A.
  6. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

§ 4. Dostawa

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Na terenie Polski termin dostarczenia towaru wynosi od jednego do trzech dni roboczych od dnia wysyłki Towaru. Termin dostarczenia do innych państw uzależniony jest od wielu czynników, na które Sprzedawca nie ma wpływu i może wynieść od kilku do kilkunastu dni roboczych od nadania Towaru.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.
 4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:
 1. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
 2. przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

    1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
    2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
    3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
    4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikających obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
      1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
 1. jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
 2. jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
 3. Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
 4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
 5. jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
 6. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy,
      1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1) powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wiedział o wadzie (niezgodności) w chwili zawarcia Umowy
 1. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową (ma wadę), Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania.
 3. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
  1. Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;
  2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
  3. Brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;
  4. Brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;
  5. Okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady (pełnowartościowej).
 2. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową (wada) jest nieistotna.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Towaru, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Rusolut Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa lub e-mailem na adres: info@rusolut.com
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta we wskazanym wyżej terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
 1. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
 2. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru – w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta dokonaną przez niego płatność. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  5. w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej https://rusolut.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://rusolut.com bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy prosimy o poinformowanie nas w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Rusolut Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa
info@rusolut.com

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru towaru przez Państwo lub wskazaną przez Państwa osobę, inną niż przewoźnik. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot towaru będącego przedmiotem umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Rusolut Sp. z o.o.


ONLINE STORE REGULATIONS


CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

 1. The regulations determine the rules and conditions for the provision of electronic services, including the use of the Store, as well as the rights, obligations, and liability conditions of the Seller and the Customer. The regulations also include information that the Seller is obliged to provide to the Consumer and the Entrepreneur privileged in consumer rights according to the applicable regulations, including the Act of May 30, 2014, on consumer rights (Journal of Laws of 2020, item 287, as amended).
 2. Every Customer should familiarize themselves with the Regulations.
 3. The Regulations are available on the Store’s website and are provided free of charge before the conclusion of the contract. Upon the Customer’s request, the Regulations are also made available in a manner that allows obtaining, reproducing, and recording its content using the information technology system used by the Customer (e.g., by email).
 4. Basic definitions:
  1. Regulations: these Online Store Regulations;
  2. Seller: Rusolut Sp. z o.o, ul. Połczyńska 10, 01-378 Warsaw, NIP: 527-27-11-611, REGON: 147166206, KRS 0000504242.
  3. Customer: a natural person who has reached the age of 18 and has full legal capacity, a legal person, and an organizational unit without legal personality but able to acquire rights and incur obligations on its own behalf, establishing a legal relationship with the Seller in the scope of the Store’s activity. The Customer is also a Consumer or an Entrepreneur privileged in consumer rights if there are no separate provisions in the Regulations regarding them in a specific matter;
  4. Consumer: a Customer who is a natural person conducting a legal transaction (purchase) with the Seller not directly related to their business or professional activity;
  5. Electronic Service – a service within the meaning of the Act of July 18, 2002, on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2020, item 344, as amended), provided remotely, electronically by the Seller to the Customer through the Service;
  6. Store, Online Store, or Service: an electronic service, an online store, operated by the Seller at the internet address https://rusolut.com/, within which the Customer concludes a distance selling agreement for Goods, and the parties are informed about the sale by automatically generated email, and the performance of the agreement (especially the delivery of Goods) takes place offline;
  7. Account – a free Electronic Service, designated by an individual name (login) and password provided by the Customer, a set of resources in the Seller’s information system where data provided by the Customer and information about activities within the Store are stored;
  8. Goods or Product – a movable item offered by the Seller, presented in the Store;
  9. Agreement – a distance agreement concerning the purchase of Goods, concluded as a result of the Customer placing an Order in the Store and its acceptance by the Seller;
  10. Form – a script serving as a means of electronic communication, enabling the placement of an Order in the Store or the performance of other actions in the Store;
  11. Order – a purchase order placed by the Customer using technical communication means;
  12. Newsletter – a free Electronic Service provided by the Seller via email, enabling all users to automatically receive periodic messages (newsletters) from the Seller containing information about the Service, including news or promotions in the Store;
  13. Force Majeure – a sudden, unforeseen event independent of the will of the parties, preventing the performance of the contract in whole or in part at all or for a certain period, which, with due diligence, could not have been prevented or countered (e.g., war, strikes, layoffs, shortages of raw materials or energy supplies, disruptions in factory operations, roadblocks, extraordinary natural phenomena, epidemics, states of emergency);
  14. Entrepreneur privileged in consumer rights – a natural person entering into an agreement directly related to their business activity when the content of this agreement indicates that it does not have a professional character for them, especially arising from the subject of the business activity performed by them, resulting from CEIDG.

CHAPTER 2. BASIC AND TECHNICAL INFORMATION

 1. Seller’s contact details: Rusolut Sp. z o.o., address: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warsaw, email address: sales@rusolut.com, phone number: +48 535 390 003.
 2. The Seller offers the following types of Electronic Services:
  1. Online Store
  2. Account
  3. Newsletter
 3. The Seller provides Electronic Services in accordance with the Regulations.
 4. The technical condition for using the Store is that the Customer has a computer or other devices enabling internet browsing, appropriate software (including a web browser), internet access, and a current and active email account.
 5. The Customer is prohibited from providing content of an unlawful nature.
 6. Using the Store may involve typical internet-related risks, such as spam, viruses, and hacking attacks. The Seller takes actions to counteract these threats. The Seller points out that the public nature of the internet and the use of electronically provided services may pose a risk of unauthorized acquisition or modification of Customer data; therefore, Customers should employ appropriate technical measures, including antivirus programs, to minimize these risks and protect the identity of internet users.
 7. The conclusion of an agreement for the provision of Electronic Services takes place through the internet Store. The Customer can terminate the use of Electronic Services at any time by leaving the Store. In such a case, the agreement for the provision of Electronic Services is automatically terminated without the need to submit additional statements by the parties.
 8. The conclusion of an agreement for the provision of free Electronic Services takes place through the internet Store. The Customer can terminate the use of free Electronic Services at any time by leaving the Store, unsubscribing from the Newsletter, or deleting the Customer’s account. In such a case, the agreement for the provision of free Electronic Services is terminated without the need for additional statements by the parties.
 9. The Seller may process the following personal data of the Customer, necessary for the establishment, shaping of content, modification, or termination of the agreement:
  1. Customer’s full name;
  2. permanent address;
  3. correspondence address if different from the permanent address;
  4. Customer’s email addresses;
  5. phone number.
 10. With the Customer’s consent and for advertising, market research, and analysis of Customer behaviors and preferences purposes, the Seller may process other data concerning the Customer that is not necessary for the provision of electronic services.
 11. There is no possibility of using the Store anonymously or under a pseudonym.

CHAPTER 3. PERSONAL DATA

 1. The Seller processes the personal data provided by Customers in accordance with the applicable legal regulations, including the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016, on the protection of individuals concerning the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Journal of Laws L 119 of 4.5.2016, hereinafter: “Regulation”).
 2. In particular:
  1. The Seller ensures that this data is: a) processed lawfully, fairly, and transparently for Customers and other persons whose data it concerns; b) collected for specific, explicit, and legally justified purposes and not processed further in a manner incompatible with those purposes; c) adequate, relevant, and limited to what is necessary for the purposes for which they are processed; d) accurate and updated if necessary; e) stored in a form allowing the identification of the person to whom the data relate, for no longer than necessary for the purposes for which they are processed; f) processed in a manner ensuring appropriate security of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction, or damage, using appropriate technical or organizational measures.
  2. The Seller applies appropriate technical and organizational measures to ensure the protection of processed personal data appropriate to the nature, scope, context, and purposes of processing and the risk of violation of the rights or freedoms of natural persons.
  3. The Seller provides access to personal data and the exercise of their rights to Customers and other persons whose data it concerns, in accordance with the relevant legal regulations.
  4. The basis for processing personal data is the consent of the Customers or the occurrence of another legal basis entitling the processing of personal data under the Regulation.
 1. The Seller guarantees the exercise of the rights of persons whose personal data is processed in accordance with the principles arising from relevant legal provisions. These persons have:1) the right to withdraw consent to the processing of personal data;
  the right to information about their personal data;
  2) the right to control the processing of data, including their supplementation, updating, rectification, or deletion;
  3) the right to object to the processing or to limit the processing;
  4) the right to lodge a complaint with the supervisory authority and use other legal measures to protect their rights.
 2. A person having access to personal data processes it only on the authorization of the Seller or a personal data processing agreement and only on the Seller’s instructions.
 3. The Seller ensures that personal data is not disclosed to entities other than those authorized under applicable law unless required by European Union law or Polish law.
 4. In connection with business activities, the Seller uses the services of other entities, including for the performance of contracts. Personal data may be transferred to:
  1. a hosting company;
  2. software provider for Store operation;
  3. internet service providers;
  4. companies providing courier or postal services;
  5. electronic payment platform providers;
  6. software providers for invoicing;
  7. entities providing accounting, legal, tax advisory services;
  8. automated newsletter delivery platform.

CHAPTER 4. ADDITIONAL INFORMATION

§ 1 Account

 1. Registering an account on the Store’s website is free and requires the following actions: The customer should fill out the registration form, providing specific details. A verification link will be sent to the customer’s email address provided during the account registration process. Logging into the account involves entering the login and password set by the customer. The password is confidential and should not be shared with anyone.
 2. The account allows the customer to enter or modify data, place or check orders, and view order history.
 3. The Electronic Service “Account” is provided free of charge indefinitely.
 4. The customer can resign from the account in the Store at any time by sending the appropriate request to the Seller electronically at the email address: info@rusolut.com or in writing to the Seller’s address: Rusolut Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warsaw.
 5. The customer can unsubscribe from the newsletter at any time through the newsletter unsubscribe option, sending the appropriate request to the Seller electronically at: sales@rusolut.com, or in writing to the Seller’s address.

CHAPTER 5. SALES

§ 1. Goods
1. All products offered in the Store are new and comply with the Agreement. A detailed description of the product can be found on the Store’s website.
2. Warranty or after-sales services may be provided for the products. Detailed information in this regard is available in the warranty terms and conditions.
3. In the case of providing a warranty, the durability guarantee will not include repair or replacement conditions for the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights less favorable than specified in Chapter 6 of the Regulations.

§ 2. Orders and Their Fulfillment

 1. Orders can be placed by filling out the form available on the Store’s website.
 2. Orders can be placed after prior registration of an account on the Store.
 3. The customer is obliged to carefully fill out the form, providing all the data truthfully, specifying the chosen method of payment and delivery.
 4. The customer provides data in the form and makes a statement regarding acceptance of the Regulations.
 5. Orders in the Store can be placed 24 hours a day, 7 days a week. Orders placed on Saturdays, Sundays, or holidays are processed on the next business day.
 6. The customer confirms the order by selecting the “Order” button and making the payment. The Store automatically sends an order confirmation to the customer’s email address.
 7. The order processing time (until the day of product shipment) is up to 7 business days. The Seller reserves the right to extend this period in exceptional cases provided for in special offers, the conditions of which will be posted on the Seller’s website.
 8. The transaction is documented by an invoice. The customer provides the necessary data, with the indication of the customer’s VAT number for the invoice to be made no later than when placing the order. The Seller is not responsible for providing incorrect or incomplete data, including the VAT number, by the customer.
 9. In the event of the impossibility of order fulfillment, which may occur due to force majeure or other reasons, the Seller undertakes to inform the customer immediately via email or by phone. In such a case, the Consumer can waive the execution of the contract, and the Seller will refund the payments made by the Consumer. In other cases, the performance of the contract is postponed for the duration of the obstacle.

§ 3. Payments

1. All prices of goods stated in the Store are net prices expressed in EURO (VAT is added to the prices). The price of the product given at the time of placing the order by the customer is binding for both parties.

2. The costs associated with the delivery of the product (e.g., transport, delivery, postal services, customs fees) and any other costs are borne by the customer. The amount of these costs may depend on the customer’s choice of the method of product delivery. Information about the amount of these costs is provided when placing the order.
3. The customer makes the payment through the PayPal payment system or by credit card – payment before the shipment of the product (prepayment). The order is processed after the customer’s payment is recorded in the payment system.
4. The Store issues a proof of purchase for each sold product and delivers it to the customer, provided that the generally applicable legal regulations require delivery, subject to the provisions of Chapter 5, § 2, point 8 of the Regulations.
5. The entities providing electronic payment services are: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.; Krajowy Integrator Płatności S.A.
6. In the case of informing about a reduced price, the Seller also provides information about the lowest price of the product that applied in the 30 days before the reduction or from the day the product was offered in the Store (if this period is shorter than 30 days), or the price before applying the reduction (if the product is perishable or has a short shelf life).


§ 4. Delivery

 1. The product is shipped to the address indicated by the customer in the form unless otherwise agreed by the Parties.
 2. The product is delivered using a courier company. In Poland, the delivery time for the product is from one to three business days from the day of product shipment. The delivery time to other countries depends on many factors beyond the Seller’s control and may range from several to several dozen business days from the date of sending the product.
 3. There is no possibility of personal pickup of the product.
 4. Along with the product, the Seller provides the customer with all elements of its equipment and instructions for use, maintenance, and other documents required by the generally applicable legal regulations.
 5. The Seller indicates that:
  1. from the moment of handing over the product to the customer or carrier for the customer, the benefits and burdens associated with the product, as well as the risk of accidental loss or damage to the product, pass to the customer. In the case of sales to the Consumer, the risk of accidental loss or damage to the product passes to the Consumer upon handing over the product to the Consumer. Handing over the product is considered to be its entrusted to the carrier by the Seller if the Seller did not influence the choice of the carrier by the Consumer,
  2. accepting the shipment with the product by the customer without reservations results in the expiration of claims for loss or damage in transit unless: a) the damage was noted protocol before accepting the shipment; b) such a finding was waived due to the carrier’s fault; c) the loss or damage resulted from the intentional or gross negligence of the carrier; d) the damage, not visible from the outside, was discovered by the authorized person after accepting the shipment, and within 7 days, they requested the determination of its condition and proved that the damage occurred between accepting the shipment for transport and its release.


§ 5. Additional Information for the Consumer

1. The agreement is not concluded for an indefinite period and will not be subject to automatic renewal.
2. The minimum duration of the Consumer’s obligations arising from the Agreement is the time of executing the Agreement, i.e., making the payment and receiving the product.
3. Using the Store by the Consumer is not associated with the obligation to provide a deposit or other financial guarantees.
4. The Seller is not obliged to and does not apply the code of good practices referred to in art. 2 point 5 of the Act of August 23, 2007, on combating unfair market practices (Journal of Laws 2016.3, as amended).

CHAPTER 6. LIABILITY

§ 1. Warranty Liability

 1. Liability for warranty is excluded in legal relations with Customers, but this does not apply to the Consumer and a Business customer privileged under consumer rights (addressed in subsequent points). The Seller’s liability for damage in legal relations with Customers is always limited to the value of the Goods, but this does not apply to the Consumer and a Business customer privileged under consumer rights.
 2. The Seller is responsible towards the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights for the non-conformity of the Goods with the Agreement, based on the principles of the applicable law, including the Civil Code and the Act of May 30, 2014, on consumer rights (Journal of Laws 2020.287, as amended), under the following principles:
 3. The Goods are considered in compliance with the agreement if: a) its description, type, quantity, quality, completeness, and functionality correspond to the Agreement; b) it is suitable for the specific purpose about which the Seller was informed no later than at the time of concluding the Agreement, and which the Seller accepted; c) the Goods are suitable for the purpose for which such goods are usually used; d) it has the quantity and features (including durability and safety) typical for this type of goods and which the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights could reasonably expect (taking into account the nature of the Goods and public assurances about it); e) it is delivered with packaging, accessories, and instructions that the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights could reasonably expect; f) it is of the same quality as a sample or model provided by the Seller before concluding the Agreement.
 4. The Seller is not liable for the non-conformity of the Goods with the Agreement, as mentioned in point 2.1) above, if the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights was aware of the defect (non-conformity) at the time of concluding the Agreement.
 5. The Seller is responsible for the non-conformity of the Goods with the Agreement if the defect is discovered within two years from the date of issuing the Goods to the Customer. The claim for defect removal or replacement of the Goods with a defect-free one expires after one year from the date of discovering the defect.
 6. If the Goods are non-compliant with the Agreement (defective), the Customer may submit a statement on price reduction or withdrawal from the contract, unless the Seller promptly and without undue inconvenience to the buyer replaces the defective item with a defect-free one or removes the defect. The costs associated with repairing or replacing the Goods are borne by the Seller. Repair or replacement of the Goods should be carried out within a reasonable time. If the exchange or repair of the Goods is impossible or requires excessive costs, the Seller may refuse to carry them out.
 7. The Customer may submit a statement on the reduction of the Goods’ price or withdrawal from the Agreement if: a) The Seller refuses to repair or replace the Goods; b) The Seller does not repair or replace the Goods; c) Non-compliance of the Goods with the Agreement persists, despite an attempt to repair or replace the Goods; d) Non-compliance of the Goods with the Agreement is so significant that it does not justify the request for repair or replacement of the Goods; e) Circumstances or the Seller’s statement indicate that they will not bring the Goods into conformity with the Agreement within a reasonable time or without undue inconvenience.
 8. The reduced price should remain in proportion to the price resulting from the agreement, in which the value of the defective item remains compared to the value of the defect-free item (fully valuable).
 9. The Customer cannot withdraw from the Agreement if the non-compliance of the Goods with the Agreement (defect) is immaterial.
 10. In the event of withdrawal from the agreement or return of the Goods, the Seller shall refund the price to the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights immediately, no later than within 14 days from the date of receiving the Goods or proof of its return. The Seller refunds the payment using the same method of payment that the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights used unless they expressly agreed to a different method of refund that is not associated with any costs for them.
 11. If the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights chose a method of delivering the Goods other than the cheapest ordinary method offered by the Seller, the Seller is not obliged to refund the additional delivery costs incurred by them.
 12. The Consumer or a Business customer privileged under consumer rights is only responsible for the direct costs of returning the Goods.
 13. The Consumer or a Business customer privileged under consumer rights is liable for any reduction in the value of the Goods resulting from using it in a way that goes beyond necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the Goods.
 14. In the case of effective withdrawal from the Agreement, the Agreement is considered not concluded.
 15. The right to withdraw from the Agreement does not apply to certain contracts, namely: a) for the provision of services for which the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights is obliged to pay a price, if the Seller has fully performed the service with the express and prior consent of the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights, who was informed before the start of the service that after the performance of the service by the Seller, they will lose the right to withdraw from the Agreement, and has accepted it; b) in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market over which the Seller has no control, and which may occur before the expiration of the withdrawal period from the Agreement; c) in which the subject of the Agreement is non-prefabricated goods, manufactured according to the Consumer’s or a Business customer privileged under consumer rights specifications or serving to satisfy their individual needs; d) in which the subject of the Agreement is Goods that, after delivery, due to their nature, are inseparably combined with other goods; e) in which the subject of the Agreement is sound or visual recordings or computer programs delivered in a sealed package if the package has been opened after delivery.

CHAPTER 7. COMPLAINTS PROCEDURE

 1. Complaints from the Customer should be addressed to the Seller in writing to the address: Rusolut Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warsaw or by email to: info@rusolut.com.
 2. In case it is found that the shipment with the Goods has been violated, suffered loss, or damage, the Customer should promptly (no later than within 7 days from the date of receiving the shipment) file a complaint with the Seller. Such action will enable the pursuit of claims against the carrier. It is not a condition for considering the complaint of the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights.
 3. The complaint should include a detailed description of the problem and the Customer’s request, possibly also photographic documentation.
 4. The Seller undertakes to respond to the Customer’s complaint within 30 days. If the Seller does not respond to the Customer’s complaint within the specified period, it is considered that the complaint has been deemed justified. The Seller provides a response to the complaint to the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights on paper or another durable medium.
 5. If the complaint is recognized, the Seller will take appropriate actions.
 6. There is a possibility to use out-of-court methods of complaint resolution and claims enforcement in legal relations with Consumers, including: a) the possibility of conducting amicable proceedings before a common court or arbitration court or other bodies; b) the possibility of conducting mediation proceedings with the participation of an independent mediator.

CHAPTER 8. WITHDRAWAL FROM THE AGREEMENT

 1. Withdrawal from the Agreement by the Seller or the Customer may take place on the terms specified in the provisions of the law, including the Civil Code (Journal of Laws 2022.1360, as amended).
 2. The Consumer or a Business customer privileged under consumer rights has the right to withdraw from the Agreement within 14 days from the date of receiving the Goods by them or by a third party indicated by them, other than the carrier.
 3. The performance of a service for which the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights is obliged to pay a price may begin before the expiration of the period for withdrawal from the Agreement, provided that the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights submits to the Seller a statement containing such a clear request and confirmation that they have been informed about the loss of the right to withdraw from the Agreement with the Seller’s performance.
 4. The Consumer or a Business customer privileged under consumer rights is obliged to return the Goods with all equipment, including packaging, which constitutes a significant element of the Goods, within 14 days from the date of withdrawal from the Agreement.
 5. The Seller shall refund the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights the payment made by them no later than 14 days from the date of receiving the return of the Goods. The Seller refunds the payment using the same method of payment that the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights used unless they expressly agreed to a different method of refund that is not associated with any costs for them.
 6. If the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights chose a method of delivering the Goods other than the cheapest ordinary method offered by the Seller, the Seller is not obliged to refund the additional delivery costs incurred by them.
 7. The Consumer or a Business customer privileged under consumer rights is only responsible for the direct costs of returning the Goods.
 8. The Consumer or a Business customer privileged under consumer rights is liable for any reduction in the value of the Goods resulting from using it in a way that goes beyond necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the Goods.
 9. In the case of effective withdrawal from the Agreement, the Agreement is considered not concluded.
 10. The right to withdraw from the Agreement does not apply to certain contracts, namely: a) for the provision of services for which the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights is obliged to pay a price, if the Seller has fully performed the service with the express and prior consent of the Consumer or a Business customer privileged under consumer rights, who was informed before the start of the service that after the performance of the service by the Seller, they will lose the right to withdraw from the Agreement, and has accepted it; b) in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market over which the Seller has no control, and which may occur before the expiration of the withdrawal period from the Agreement; c) in which the subject of the Agreement is non-prefabricated goods, manufactured according to the Consumer’s or a Business customer privileged under consumer rights specifications or serving to satisfy their individual needs; d) in which the subject of the Agreement is Goods that, after delivery, due to their nature, are inseparably combined with other goods; e) in which the subject of the Agreement is sound or visual recordings or computer programs delivered in a sealed package if the package has been opened after delivery.

CHAPTER 9. INTELLECTUAL PROPERTY

 1. The rights to the Service and the content contained therein belong to the Seller.
 2. The address of the website under which the Store is available, as well as the content of the website https://rusolut.com, are subject to copyright and are protected by copyright and intellectual property law.
 3. All logos, trade names, graphic designs, videos, texts, forms, scripts, source codes, slogans, trademarks, service marks, etc., are reserved trademarks and belong to the Seller, the manufacturer, or the distributor of the Goods. Downloading, copying, modifying, reproducing, transmitting, or distributing any content from the https://rusolut.com website without the owner’s consent is prohibited.

CHAPTER 10. FINAL PROVISIONS

 1. Matters not regulated by the Regulations in legal relations with Customers are subject to the relevant provisions of the generally applicable law.
 2. The court competent to settle disputes between the Seller and the Customer will be the court competent according to the Seller’s registered office. The court competent to settle disputes between the Seller and the Consumer, brought by the Seller, will be the court competent according to the general rules (court of residence or stay of the Consumer), and brought by the Consumer, the court competent according to the general rules (court of the Seller’s registered office), or another convenient for the Consumer (according to Articles 31-37 of the Code of Civil Procedure). In the case of a dispute with a Business Customer privileged under consumer rights, the court competent is the court locally competent according to the generally applicable law.
 3. The Regulations may be changed by the Seller for valid reasons, including changes in the generally applicable law, changes related to the Seller’s business profile, or changes in the functionality of the Service.
 4. The Regulations apply from the date of publication on the Service, with the reservation that it does not violate the acquired rights of Customers, i.e., for Orders placed before the change or for Agreements concluded and executed before the change, the Regulations in force on the date of these actions apply.

NOTICE OF RIGHT TO WITHDRAW FROM THE AGREEMENT
Applicable to the Consumer and the Business Customer privileged under consumer rights

You have the right to withdraw from this agreement within 14 days without giving any reason. To exercise the right of withdrawal, please inform us by a clear statement (e.g., a letter sent by mail or email). Below are our contact details: Rusolut Sp. z o.o. ul. Połczyńska 10, 01-378 Warsaw info@rusolut.com
The deadline to withdraw from the agreement expires 14 days from the day you or a third party other than the carrier receives the goods.
To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired. Effects of withdrawal from the agreement: In case of withdrawal from the agreement, we will reimburse you all payments received from you (excluding the costs resulting from your chosen method of delivery), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this agreement.
We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.
You must send back the goods or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this agreement. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.
You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the goods. You may use the model withdrawal form, but it is not obligatory.

Rusolut Sp. z o.o.